Masakatsu Agatsu

True victory is victory over oneself.

~ Morihei Ueshiba O-Sensei ~